A short Story in Igede Language

OMWUKPE BALA EPWU

Uka ohe juwa ka omwukpe nwu iyo la obyi. O tito nyamwu gbee, o ti yoo ka. Odu ti juwa hi le, o ru ka epwa lele. Aluturu gbegbegbe o mwekpe ka uwa lele. Uka ko pwu ega ka iyo gbu da le, o ye epwu imiiye ki juwa mwela ju ogu nya iyo oowa lele.

Oowa, o hu okoni nyamwu le, o doo nwu epwu iiwa lele. Omwukpe ole ri olemwa nyole ko nwu epwu iwe ki ti kaa ryaa ka-a? Ehe, agbama jwoo lume chaji nya eyi imiiye ile ki juwa ju ang nya ongokila ju.

FOR THE BENEFIT OF YOU WHO CANNOT READ IN IGEDE LANGUAGE

HERE IS THE TRANSLATION OF THE ABOVE STORY:

 THE HUNTER AND THE VULTURES;

Once upon a time, a hunter killed some big game at night. As it was dark, he searched for it in vain and finally decided to go home and wait sunrise. At the first light of morning, he returned to the forest full of expectations. And what do you think he found, two vultures fighting over what remained as the carcass.

In great anger, he loaded his gun, pulled the trigger and shot the uneatable birds. Is he adjudged foolish to have wasted his bullet on the birds? No. He was angry because the thieves were fighting over another man’s property.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *